qytalmiwirh1k1uppubwqtg1lq4u55
Informacje ogólne

Termin realizacji: 12.2012- 06.2015

W ramach projektu zrealizowano wiele działań podnoszących jakość nauczania w szkole i zapewniających trwałość przyswajanej wiedzy. Były to m.in:

 • szkolenia nauczycieli (m. in. z zastosowania narzędzi informatycznych w nauczaniu, Odyseja Umysłu),
 • zakup nowoczesnych tablic interaktywnych i innych środków audiowizualnych na potrzeby nauczycieli i uczniów,
 • opracowanie i stworzenie platformy e-learningowej, umożliwiającej uczniom stały dostęp do autorskich materiałów dydaktycznych, stworzonych specjalnie na ich potrzeby przez nauczycieli Gimnazjum,
 • udostępnienie bogatego programu zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania uczniów, w tym zajęć z języków obcych, przedmiotów ścisłych, a także programowania robotów, sztuki autoprezentacji oraz zorganizowanie konkursu przedsiębiorczego myślenia.

Zrealizowano także program przeciwdziałania patologiom społecznym oraz warsztaty rozwoju osobistego, które pomagały młodzieży stawić czoła trudnościom jakie niesie wiek dojrzewania w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości.

Ponadto utworzono Szkolny Ośrodek Kariery, który wspiera uczniów w wyborze ścieżki zawodowej również po zakończeniu realizacji projektu. Istotnym jego elementem był system e-SzOK. Jest to platforma internetowa, która umożliwia:

 • ocenę własnych predyspozycji zawodowych przez młodzież;
 • zwiększenie szans absolwentów szkoły na znalezienie zatrudnienia lub samozatrudnienie;
 • utrwalenie świadomości o potrzebie kształcenia ustawicznego;
 • kształcenie umiejętności planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu;
 • przygotowanie do aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej;
 • zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów edukacyjno-awodowych młodzieży będącej w trakcie nauki w naszej szkole;
 • pomoc w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy – w tym w szczególności w odniesieniu do uczniów kończących szkołę (absolwentów);
 • naukę odnajdywania w sobie swoich mocnych stron oraz wskazanie możliwości wykorzystania „odkrytych” atutów;
 • wskazanie możliwości budowania ścieżki własnego rozwoju;
 • naukę możliwych ścieżek poszukiwania i selekcji informacji z wykorzystaniem dostępnych źródeł i technik ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności obsługi komputera i wykorzystania Internetu);
 • pomoc przy pisaniu CV i listów motywacyjnych;
 • wsparcie jak przejść rozmowę kwalifikacyjną – omówienie najczęściej występujących pytań.

Cel projektu

Celem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 był przede wszystkim trwały rozwój Gimnazjum w Suchym Lesie oraz dalsza poprawa jakości nauczania w tejże szkole. Autorami i realizatorami przedsięwzięcia były dwie poznańskie instytucje edukacyjne: Centrum 4ELT, występujące w roli lidera projektu oraz Fundacja Wrota Edukacji – EduGate w roli partnera.

Galeria

Kontakt

Fundacja Wrota Edukacji – EduGate

DOFINANSOWANIA DLA FIRM

ul. Powstańców Wielkopolskich 61B, 62-002 Suchy Las

T: +48 731 330 597      

Rozmiar czcionki
Kontrast