qytalmiwirh1k1uppubwqtg1lq4u55

Oferta

Pozyskiwanie funduszy na projekty
edukacyjne, społeczne, badawcze

Od lat wspieramy inne podmioty w pozyskiwaniu środków na ich działalność. Pomagamy w pisaniu wniosków o dofinansowanie, negocjacjach z IOK, formalnościach związanych z podpisywaniem umów o dofinansowanie itp. W sumie udało nam się już pozyskać 26,15 mln zł.

Diagnozowanie potrzeb
rozwojowych instytucji

W ramach wielu konkursów wymagane są diagnozy potrzeb rozwojowych więc już w ramach funduszy na lata 2007-2013 uruchomiliśmy usługę diagnozowania sytuacji w szkołach, uczelniach itp. instytucjach.

Materiały
dydaktyczne

Wspieramy naszych partnerów w tworzeniu efektywnych materiałów do nauczania dzieci i dorosłych. Braliśmy udział w przygotowaniu podręcznika szkolnego, materiałów pomocniczych, skryptów, informatorów edukacyjnych itp.

Systemy IT

Oprócz platform e-learningowych bierzemy także udział w budowaniu innych systemów wspomagających działanie instytucji oświatowych i edukacyjnych, takich jak systemy doradztwa edukacyjno-zawodowego, monitoringu absolwentów, a także testy kompetencji i gry edukacyjne.

E-learning

Dostrzegamy wagę i zalety technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Dlatego też nasi pracownicy brali udział w budowie kilku interdyscyplinarnych platform e-learningowych, tworząc sam system lub e-materiały dydaktyczne.

Ogólne informacje

Podnoszenie kompetencji osób z różnych grup wiekowych i społecznych to jeden z filarów statutowej działalności Fundacji. Od pierwszego dnia naszego istnienia szkoliliśmy i szkolić będziemy aż do końca. Obecnie skupiamy się na szkoleniach dla osób pracujących, w szczególności na usługach rozwojowych oferowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Na nasze szkolenia pozyskamy dla Waszej firmy dofinansowanie, które obniży realny koszt usługi nawet o 80%. Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest silnie związana z efektywnością wykorzystania jego zasobów. Jednym z najważniejszych zasobów są ludzie i to oni często stanowią o powodzeniu przedsięwzięcia. Ich zaangażowanie, umiejętności, kwalifikacje, wiedza są kluczowe dla szybkiego, sprawnego i niezawodnego realizowania procesów biznesowych. Zmieniające się otoczenie biznesu wymusza kolejny proces – doskonalenia kadry, który można osiągnąć m.in. poprzez szkolenia, kursy, warsztaty itp. Fundacja rozumie powyższe i wspiera rozwój organizacji poprzez szeroko rozumianą edukację. W naszej ofercie znajdują się wachlarz usług związanych z rozwojem kompetencji. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Szkolenia współfinansowane ze środków unijnych dla pracowników przedsiębiorstw, w tym samozatrudnionych
Wsparcie skierowane jest do firm z sektora MŚP oraz ich pracowników z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej, mający na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników, w tym MŚP przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne. Objęte wsparciem mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mające swoją siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze danego subregionu oraz ich pracownicy z obszaru danego subregionu. O dofinansowanie wnioskujemy do Operatora Finansowego odpowiedzialnego za dany subregion lub region, zależnie od województwa. W Wielkopolsce poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej w ramach pomocy de minimis nie może przekroczyć 80% kosztów tej usługi.

Poziom dofinansowania w ramach pomocy de minimis jest zróżnicowany w oparciu o następujące założenia:

Wielkość przedsiębiorstwa:

50% – dla przedsiębiorstw średnich, 70% – dla przedsiębiorstw małych, 80% – dla mikroprzedsiębiorstw.

Dodatkową premię za:

Branże – zwiększenie poziomu dofinansowania o 20 p. proc. w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla danego regionu (smart specialisation), o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania. Objęcie wsparciem pracowników powyżej 50 roku życia – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania, Objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania, Usługi rozwojowe kończące się zdobyciem kwalifikacji – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania). Łączna wartość dla jednego Uczestnika (przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez Przedsiębiorcę) nie przekracza kwoty 3.000,00 zł (poza subregionem poznańskim 5.000,00 zł), weryfikowane po nr PESEL, bez względu na wartość tej usługi. Przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia wielokrotnie, ale przy zachowaniu ww. limitów.

Fundacja Wrota Edukacji – EduGate oferuje nieodpłatne wsparcie polegające na przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, obsłudze wszystkich formalności związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie oraz rozliczeniem dofinansowania, a także odpłatne (w ramach dofinansowania) zorganizowanie szkoleń.

Jesteśmy w stanie zorganizować każde szkolenie, ale specjalizujemy się w obszarach takich jak IT, social media, rozwój osobisty, integracja, praca zespołowa i inne umiejętności miękkie, marketing itp.
Przykładowe tematy naszych szkoleń:
 • Analiza danych a procesy w przedsiębiorstwie
 • Analiza i modelowanie danych biznesowych
 • Analiza i prezentacja danych biznesowych
 • Bezpieczeństwo cyfrowo-finansowe i elementy zamówień publicznych
 • Business Dress Code – jak za pomocą stroju zbudować silną pozycję w biznesie
 • E-commerce – obsługa transakcji
 • Facebook dla biznesu – indywidualne zajęcia
 • Integracja i zarządzanie technologiami informatycznymi w przedsiębiorstwie
 • Integracja technologii informatycznych w przedsiębiorstwie
 • Język angielski dla osób pracujących
 • Nowe media w reklamie
 • Nowoczesny Content Marketing
 • Personal Brand – jak zbudować silną markę osobistą

Procedura organizacji usług

 • Podnoszenie kompetencji interpersonalnych w zespole
 • Profesjonalny sprzedawca. Dress code, etykieta i charyzma
 • Przetwarzanie i raportowanie danych sprzedażowych
 • RODO – nowa kultura przetwarzania danych osobowych
 • Systemy bazodanowe online
 • Team Building – szkolenie kompetencji interpersonalnych
 • Technologie internetowe w rozwoju przedsiębiorstwa
 • Technologie webowe w firmie
 • Twoja firma w Internecie
 • Wykorzystanie i obsługa mediów społecznościowych
 • Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami
 • Zarządzanie projektem i analiza danych w projekcie

Oferta szkoleń w BUR

Szkolenia językowe i komputerowe dla dorosłych mieszkańców wybranych powiatów w Wielkopolsce

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji komputerowych lub językowych osób z subregionów poznańskiego i konińskiego.

Wieleńska Kuźnia Kadr – Poprawa warunków kształcenia zawodowego uczniów Technikum w Wieleniu

Celem projektu był wzrost zdolności zatrudnieniowych uczniów i uczennic Technikum w Wieleniu poprzez doposażenie pracowni, staże u pracodawców, doradztwo zawodowe, rozwój SzOK oraz szkolenie nauczycieli.

Jestem przedsiębiorczy – innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce

Głównym celem projektu było podniesienie efektywności zajęć z podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce w wielkopolskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Szkoła XXI wieku – program rozwoju usług edukacyjnych i doradczych

Celem projektu był przede wszystkim trwały rozwój Gimnazjum w Suchym Lesie oraz dalsza poprawa jakości nauczania w tejże szkole.

Randka z Klasyką

Głównym założeniem projektów było skupienie się na rozwoju kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i aktywizacja ich zdolności twórczych rozwijanych w przestrzeni teatralnej jako w swoistym laboratorium postaw osobistych i społecznych.

Developing social and personal competencies of school students

Poznań i Videm (Słowenia) to dwa miasta, które w ramach Programu Comenius Regio podjęły się współpracy mającej na celu rozwój i koordynację działań między lokalnymi władzami oświatowymi obydwóch miast.

JESTEM POLAKIEM! – KIM JESTEM? Co to znaczy być Polakiem dzisiaj?

Projek zakładał rozwój współpracy edukacyjnej między Społeczną Szkołą Polską w Baranowiczach (BIAŁORUŚ) a Szkołą Podstawową nr 46 z Poznania (POLSKA) w zakresie wymiany doświadczeń, cyklicznej wymiany dzieci i młodzieży.

Skorzystali z naszych usług

Kontakt

Fundacja Wrota Edukacji – EduGate

DOFINANSOWANIA DLA FIRM

ul. Powstańców Wielkopolskich 61B, 62-002 Suchy Las

T: +48 731 330 597      

Rozmiar czcionki
Kontrast