Wieleńska Kuźnia Kadr – Poprawa warunków kształcenia zawodowego uczniów Technikum w Wieleniu

Informacje ogólne

Termin realizacji: 08.2016- 09.2018

Realizacja projektu zapewniła upraktycznienie kształcenia oraz rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Kluczowe działania zrealizowane w projekcie to:

 • współpraca z dużymi pracodawcami z lokalnego rynku pracy w organizacji staży dla najlepszych uczniów z logistyki i informatyki,
 • doposażenie pracowni umożliwiających kształcenie w powyższych zawodach w sprzęt umożliwiający kształcenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
 • zwiększenie dostępu do doradztwa poprzez podniesienie kompetencji kadry szkolnej oraz wyposażenie ich w dodatkowe narzędzia pracy.

Wsparciem objęte było Technikum w Wieleniu wchodzące w skład Zespołu Szkół w Wieleniu.

W ramach projektu zrealizowaliśmy dwa zadania:

 • Rozwój usług edukacyjnych poprzez nowe formy kształcenia zawodowego oraz zapewnienie wyposażenia umożliwiającego realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.
 • Rozwój usług doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży poprzez wdrożenie internetowego systemu wspomagającego działanie Szkolnego Ośrodka Kariery oraz podniesienie kwalifikacji kadry szkolnej.

  Cel projektu

  Celem projektu był wzrost zdolności zatrudnieniowych uczniów i uczennic Technikum w Wieleniu poprzez doposażenie pracowni, staże u pracodawców, doradztwo zawodowe, rozwój SzOK oraz szkolenie nauczycieli.

   Galeria

   [feed-them-gallery id=204256]