Szkolenia rozwoju osobistego i zawodowego

Ogólne informacje

Podnoszenie kompetencji osób z różnych grup wiekowych i społecznych to jeden z filarów statutowej działalności Fundacji. Od pierwszego dnia naszego istnienia szkoliliśmy i szkolić będziemy aż do końca. Obecnie skupiamy się na szkoleniach dla osób pracujących, w szczególności na usługach rozwojowych oferowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Na nasze szkolenia pozyskamy dla Waszej firmy dofinansowanie, które obniży realny koszt usługi nawet o 80%.

Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest silnie związana z efektywnością wykorzystania jego zasobów. Jednym z najważniejszych zasobów są ludzie i to oni często stanowią o powodzeniu przedsięwzięcia. Ich zaangażowanie, umiejętności, kwalifikacje, wiedza są kluczowe dla szybkiego, sprawnego i niezawodnego realizowania procesów biznesowych. Zmieniające się otoczenie biznesu wymusza kolejny proces – doskonalenia kadry, który można osiągnąć m.in. poprzez szkolenia, kursy, warsztaty itp. Fundacja rozumie powyższe i wspiera rozwój organizacji poprzez szeroko rozumianą edukację. W naszej ofercie znajdują się wachlarz usług związanych z rozwojem kompetencji. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Szkolenia współfinansowane ze środków unijnych dla pracowników przedsiębiorstw, w tym samozatrudnionych

Wsparcie skierowane jest do firm z sektora MŚP oraz ich pracowników z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej, mający na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników, w tym MŚP przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne.

Objęte wsparciem mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mające swoją siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze danego subregionu oraz ich pracownicy z obszaru danego subregionu.

O dofinansowanie wnioskujemy do Operatora Finansowego odpowiedzialnego za dany subregion lub region, zależnie od województwa.

W Wielkopolsce poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej w ramach pomocy de minimis nie może przekroczyć 80% kosztów tej usługi.

Poziom dofinansowania w ramach pomocy de minimis jest zróżnicowany w oparciu o następujące założenia:

Wielkość przedsiębiorstwa:

 • 50% dla przedsiębiorstw średnich,
 • 70% dla przedsiębiorstw małych,
 • 80% dla mikroprzedsiębiorstw.

Dodatkową premię za:

 • branże – zwiększenie poziomu dofinansowania o 20 p. proc. w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla danego regionu (smart specialisation), o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,
 • objęcie wsparciem pracowników powyżej 50 roku życia – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,
 • objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,
 • usługi rozwojowe kończące się zdobyciem kwalifikacji – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania).

Łączna wartość dla jednego Uczestnika (przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez Przedsiębiorcę) nie przekracza kwoty 3.000,00 zł (poza subregionem poznańskim 5.000,00 zł), weryfikowane po nr PESEL, bez względu na wartość tej usługi.

Łączna wartość dla jednego Przedsiębiorcy nie przekracza kwoty 50.000,00 zł (poza subregionem poznańskim 100.000,00 zł), weryfikowane po NIP, bez względu na wartość tej usługi.

Przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia wielokrotnie, ale przy zachowaniu ww. limitów.

Fundacja Wrota Edukacji – EduGate oferuje nieodpłatne wsparcie polegające na przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, obsłudze wszystkich formalności związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie oraz rozliczeniem dofinansowania, a także odpłatne (w ramach dofinansowania) zorganizowanie szkoleń.

Jesteśmy w stanie zorganizować każde szkolenie, ale specjalizujemy się w obszarach takich jak IT, social media, rozwój osobisty, integracja, praca zespołowa i inne umiejętności miękkie, marketing itp.

Przykładowe tematy naszych szkoleń:

 • Analiza danych a procesy w przedsiębiorstwie
 • Analiza i modelowanie danych biznesowych
 • Analiza i prezentacja danych biznesowych
 • Bezpieczeństwo cyfrowo-finansowe i elementy zamówień publicznych
 • Business Dress Code – jak za pomocą stroju zbudować silną pozycję w biznesie
 • E-commerce – obsługa transakcji
 • Facebook dla biznesu – indywidualne zajęcia
 • Integracja i zarządzanie technologiami informatycznymi w przedsiębiorstwie
 • Integracja technologii informatycznych w przedsiębiorstwie
 • Język angielski dla osób pracujących
 • Nowe media w reklamie
 • Nowoczesny Content Marketing
 • Personal Brand – jak zbudować silną markę osobistą
 • Podnoszenie kompetencji interpersonalnych w zespole
 • Profesjonalny sprzedawca. Dress code, etykieta i charyzma
 • Przetwarzanie i raportowanie danych sprzedażowych
 • RODO – nowa kultura przetwarzania danych osobowych
 • Systemy bazodanowe online
 • Team Building – szkolenie kompetencji interpersonalnych
 • Technologie internetowe w rozwoju przedsiębiorstwa
 • Technologie webowe w firmie
 • Twoja firma w Internecie
 • Wykorzystanie i obsługa mediów społecznościowych
 • Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami
 • Zarządzanie projektem i analiza danych w projekcie

Z naszych usług skorzystały takie firmy jak: